Algemene Voorwaarden

KW-MGMT ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP

 

Ondernemingsgegevens

 

KW-MGMT Bv.  / Fi’elle Shop

Leuvenselaan 762

3300 TIENEN

 

KBO 0822.776.071

BE0822776071

 

shop@fi-elle.be

0471/953236

 

 

Artikel 1: Algemene bepalingen

 

De e-commerce website van de Bv. KW-MGMT, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

 

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van de Bv. KW-MGMT moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door de Bv. KW-MGMT aanvaard zijn.

 

Artikel 2: Prijs

 

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

 

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

 

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 3: Aanbod

 

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de Bv. KW-MGMT niet.

De Bv. KW-MGMT is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis.

 

De Bv. KW-MGMT is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

 

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

 

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door de Bv. KW-MGMT.

 

De Bv. KW-MGMT kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 

Artikel 4: Online aankopen

 

De Klant kiest uit artikels uit het aanbod, weergegeven op de webshop en plaats deze in de winkelwagen. De overeenkomst komt tot stand bij het plaatsen van artikels in de winkelwagen, hierna de besteling te plaatsen, waarbij de gegevens van de Klant worden gevraagd, en de betaling af te ronden, waarbij een bevestiging van de bestelling via mail verzonden wordt aan de Klant.

 

De bevestiging van de order die de Klant ontvangt die na de bestelling is slechts een bevestiging van ontvangst. Bv KW-MGMT behoudt zich het recht bestellingen te weigeren en/of extra voorwaarden op te leggen. Dit in geval van o.a. oncomplete procedure bij bestelling, bestelling in grote hoeveelheid of complicaties bij vorige orders.

 

Indien Bv KW-MGMT vaststelt dat, in uitzonderlijke gevallen, een besteld product niet op voorraad is op het moment van de bestelling zal de levering uitgesteld worden en brengt Bv KW-MGMT de Klant hiervan op de hoogte.

 

Indien door een van bovenstaande redenen de reeds betaalde bestelling geweigerd wordt door Bv KW-MGMT zal het betaalde bedragd terug overgemaakt worden op de bankrekening van de Klant.

 

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen (aanvullen / schrappen waar nodig, en tevens de eventuele kosten verbonden aan het gebruik ervan aangeven):

 • Via kredietkaart
 • Via Apple Pay
 • Via Bancontact
 • Via KBC/CBC Payment Button
 • Belfius Direct Net
 • ING Home’Pay

 

De Bv. KW-MGMT is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

 

[Beschrijving van de uitvoering van de overeenkomst, uw leveringsprocedure, leveringstermijn en eventuele leveringskosten].

 

[Andere modaliteiten m.b.t. de uitvoering van de overeenkomst beschrijven].

 

De uitvoering van de overeenkomst zal, op uitzondering van geweigerde bestellingen o.w.v. eerder aangehaalde redenen, onmiddellijk na afronding van de betaling gebeuren. De verzending van de bestelde artikelen gebeurd binnen 24u na het ontvangen van de betaling. Indien in uitzonderlijke gevallen deze termijn verstrijkt heeft de Klant geen recht op een schadevergoeding.

 

De kostprijs van verzending van de bestelde artikelen in België bedraagt 6,7euro incl BTW. Indien voor een aankoopbedrag van minstens 75euro besteld wordt worden er geen kosten aangerekend aan de Klant voor verzending.

Indien de Klant bij het bestellen van de artikelen kiest voor ‘Afhaling op afspraak te Tienen’ zullen er geen kosten voor verzending aangerekend worden.

 

De kostprijs van verzending van de bestelde artikelen naar Nederland bedraagt 9,6euro incl BTW. Ook wanneer er voor een groter bedrag als 75euro besteld wordt zullen deze kosten aangerekend worden aan de Klant.

 

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België en Nederland.

 

De levering gebeurt door:

 • Bpost: Voor leveringsadressen in België, €6.7 (Indien aankoopbedrag lager als €75), met een leveringsduur van gemiddeld 1-2 werkdagen
 • PostNL: Voor leveringsadressen in Nederland, €9.6 , met een leveringsduur van gemiddeld 1-2 werkdagen

 

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

 

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan de Bv. KW-MGMT.

 

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de de Bv. KW-MGMT was geboden.

 

Wanneer de bestelde en verzonden artikelen door de vervoerder terug toekomen bij Bv KW-MGMT omwille van volgende redenen:

 • Het pakket werd niet tijdig afgehaald op het postkantoor
 • De Klant vermelde een foutief of onvolledig adres bij de bestelling

Zal Bv KW-MGMT de Klant een vergoeding aanrekenen van €5 bij terugbetaling van de artikelen of herverzending ervan.

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

 

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van de Bv. KW-MGMT.

 

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van de Bv. KW-MGMT te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

Artikel 7: Herroepingsrecht

 

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij de Bv. KW-MGMT.

 

Indien het herroepingsrecht van toepassing is:

 

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

 

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Bv KW-MGMT, Leuvenselaan 762, 3300 Tienen, shop@fi-elle.be via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht. (Het modelformulier vindt u onderaan deze algemene voorwaarden terug)

 

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan de Bv. KW-MGMT heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Bv. KW-MGMT, Industriepark 51, 3300 Tienen. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

 

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

 

De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt de Bv. KW-MGMT zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

 

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen gepast worden, maar mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.

 

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal de Bv. KW-MGMT alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat de Bv. KW-MGMT op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan de Bv. KW-MGMT wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

 

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Bv. KW-MGMT geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

 

De Bv. KW-MGMT betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

 

 

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

 

 • de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Bv. KW-MGMT geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 • de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
 • de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 • de levering van goederen die aangekocht werden met de solden

 

 

Artikel 8: Garantie

 

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

 

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

 

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de  Bv. KW-MGMT klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan de Bv. KW-MGMT.

 

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant de Bv. KW-MGMT zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

 

De (commerciele en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

 

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

 

 

Artikel 9: Klantendienst

 

De klantendienst van de Bv. KW-MGMT is bereikbaar via e-mail op shop@fi-elle.be. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

 

 

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

 

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover de Bv. KW-MGMT beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

 

Onverminderd het voorgaande behoudt de Bv. KW-MGMT zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 

Artikel 11: Privacy

 

De verantwoordelijke voor de verwerking, Bv. KW-MGMT  / Fi’elle Shop respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

 

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden:

 • Het uitvoeren van de afgesloten overeenkomst
 • Het verwerwerken van de bestelling
 • Versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden

 

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Bv. KW-MGMT / Fi’elle Shop, Leuvenselaan 762, 3300 Tienen, shop@fi-elle.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

 

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Bv. KW-MGMT / Fi’elle Shop, Leuvenselaan 762, 3300 Tienen, shop@fi-elle.be.

 

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

 

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, bv KW-MGMT heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

 

De Bv. KW-MGMT houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

 

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op shop@fi-elle.be of  +32 471 95 32 36 (Whatsapp).

 

 

Artikel 12: Gebruik van cookies

 

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

 

Op de webwinkel wordt gebruik gemaakt van first party cookies, functionele cookies voor een optimale werking van de webwinkel en third party cookies door derden zoals Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de webwinkel gebruiken.

Bij uw eerste bezoek aan onze webwinkel wordt uw toestemming gevraagd voor het gebruik van deze cookies.

 

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

 

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

 

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

 

Het nalaten op gelijk welk moment door de Bv. KW-MGMT om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

 

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van de Bv. KW-MGMT. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

 

Artikel 15: Bewijs

 

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 

 

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen

 

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

 

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

 

 

 

BIJLAGE 1: MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

 

Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

 

Aan Bv. KW-MGMT, Industrriepark 51, 3300 Tienen, shop@fi-elle.be:

 

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

 

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

 

Naam/Namen consument(en) :

Adres consument(en) :

 

Handtekening van consument(en) [alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]:

Datum :

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.